Algemene voorwaarden van VIN-d Wijn

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als klant. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar ‘hij’ staat uiteraard ook ‘zij’.

Artikel 1. Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide begrippen steeds de hierna volgende betekenis:
  Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden van VIN-d Wijn;
  Inloggegevens de combinatie van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant voor het plaatsen van een bestelling op de Website;
  Klant de natuurlijke en/of rechtspersoon die op de Website een bestelling plaatst;
  VIN-d Wijn de vennootschap onder firma VIN-d Wijn, gevestigd en kantoorhoudende te (2103 TR) Heemstede aan Borneostraat 34;
  Overeenkomst de overeenkomst tussen Klant en VIN-d Wijn die via de Website wordt gesloten op grond waarvan de Klant het Product bij VIN-d Wijn koopt;
  Product een product dat op de Website aangeboden wordt door VIN-d Wijn
  Privacy Statement de privacyverklaring van VIN-d Wijn, die te vinden is op de Website
  Website de website van VIN-d Wijn, waarop het Product wordt aangeboden;

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van VIN-d Wijn op de Website, het gebruik van de Website en op elk via het op de Website tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. VIN-d Wijn kan deze Algemene Voorwaarden altijd wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen gelden niet voor reeds gesloten Overeenkomsten. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op de Website te vinden. Indien Klant niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden kan Klant het Product niet meer bestellen.
 3. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing op de Overeenkomst. VIN-d Wijn wijst deze uitdrukkelijk van de hand.


Artikel 3. Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces met als onderdeel de acceptatie van de Algemene Voorwaarden.
 2. Een aanbod op de Website is altijd vrijblijvend en kan door VIN-d Wijn nog onverwijld na een bestelling worden herroepen.
 3. VIN-d Wijn is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod op de website.

Artikel 4. Gebruik en beschikbaarheid van de Website

 1. VIN-d Wijn garandeert niet dat informatie op de Website altijd correct, actueel of volledig is.
 2. Tijdens het bestelproces kan de Klant inloggegevens opgeven. Wanneer de Klant Inloggegevens opgeeft, staat hij er tegenover VIN-d Wijn voor in en is hij er zelf verantwoordelijk voor dat de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Inloggegevens verstrekt correct, volledig en actueel is.
 3. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat met zijn Inloggegevens wordt gemaakt.
 4. Zodra de Klant weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de klant VIN-d Wijn daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.
 5. VIN-d Wijn behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Klant te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Website.


Artikel 5 Prijs en betaling

 1. De vermelde prijs van het Product is geldig op het moment dat deze op de Website wordt weergegeven.
 2. BTW is inbegrepen in de vermelde totaalprijs. Op de Website zal melding worden gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals verzend –en betalingskosten.
 3. De website vermeldt de betalingsmogelijkheden. Wanneer de Klant voor een wijze van betaling na levering kiest, is de betalingstermijn afhankelijk van de gekozen betalingswijze, zoals aangegeven op de Website. De betalingstermijn geldt als fatale termijn.
 4. Als de Klant niet tijdig betaalt of VIN-d Wijn niet is staat is het verschuldigde bedrag middels het door Klant gekozen betaalmiddel voor het einde van de betaaltermijn te incasseren, is de Klant in verzuim, ongeacht of VIN-d Wijn een nadere aanmaning stuurt.
 5. Indien Klant in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting, kan Leverancier de vordering uit handen geven. In dat geval komen door VIN-d Wijn gemaakte kosten voor rekening van Klant, in overeenstemming met de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK)

Artikel 6. Levering

 1. Op de Website en/of in het bestelproces opgegeven levertermijnen zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn.

Artikel 7. Privacy

 1. Bij het bezoeken van de Website, bij het plaatsen van een bestelling en bij het opgeven van Inloggegevens worden (persoons)gegevens aan VIN-d Wijn verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform de Privacy Statement van VIN-d Wijn en de toepasselijke wet –en regelgeving worden verwerkt.

Artikel 8. Bedenktijd en klachten

 1. Klant heeft het recht om gedurende 14 dagen na ontvangst van het Product de Overeenkomst te ontbinden, zonder opgaaf van reden, tenzij één van de uitzonderingen in artikel 6:230p BW van toepassing is. Indien van toepassing, kan de Klant van dit recht gebruik maken door het modelformulier voor ontbinding zoals door VIN-d Wijn verstrekt en het geleverde Product terug te sturen naar VIN-d Wijn. De kosten van retourzending komen voor rekening van de Klant, mits anders is overeengekomen in samenspraak met VIN-d Wijn.
 2. In geval van ontbinding van de Overeenkomst is de Klant verplicht het geleverde Product dat de Klant niet wil zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen terug te sturen.
 3. In geval van Ontbinding zal VIN-d Wijn het door de Klant op grond van de Overeenkomst reeds betaalde binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring tot ontbinding terugbetalen. VIN-d Wijn is gerechtigd de waardevermindering van het Product in mindering te brengen op de terug te betalen bedragen, voor zover die waardevermindering het gevolg is van gebruik door de Klant dat verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen.
 4. Als de Klant voor een andere wijze van verzending dan de standaard verzendwijze heeft gekozen, worden slechts de kosten voor de standaardverzending door VIN-d Wijn terugbetaald.
 5. Klachten over een product kunt u versturen naar info@vin-dwijn.nl. VIN-d Wijn zal binnen redelijk termijn inhoudelijk reageren op de klacht.

Artikel 9. Conformiteit

 1. Indien een Product niet voldoet aan de Overeenkomst, zal VIN-d Wijn kosteloos en binnen een redelijk termijn naar keuze van VIN-d Wijn het Product herstellen of, bij het ontbreken van een Product of onderdelen daarvan, alsnog leveren. Als herstel niet mogelijk is of niet van VIN-d Wijn gevergd kan worden, zal VIN-d Wijn het Product vervangen.
 2. Indien VIN-d Wijn niet binnen een redelijke termijn het Product heeft hersteld is Klant bevoegd zich voor herstel tot een andere partij te wenden. VIN-d Wijn zal de redelijke kosten die deze partij ten aanzien van het herstel heeft gemaakt, vergoeden.
 3. Een beroep op het niet voldoen van het Product aan de Overeenkomst is niet mogelijk wanneer de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst reeds bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het gebruik, of wanneer de aard van het gekochte Product of de aard van het gebrek zich hiertegen verzet.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. VIN-d Wijn is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.
 2. Voor zover VIN-d Wijn aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de prijs van het Product.

Artikel 11. Diversen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Werkdocument bewaking Keten Verwerking Alcohol VIN-d Wijn

Artikel 1:

– VIN-d Wijn straalt in woord en daad uit dat alcohol gebruik onder 18 jaar niet is toegestaan.
– In deze Algemene Voorwaarden stelt de koper geen alcoholhoudende producten aangeschaft bij VIN-d Wijn door te geven aan minderjarigen.